วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

บรรยายเรื่อง "จริยธรรมกับ Social Network"

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557  อ.บอม ได้รับเชิญมาบรรยายให้ นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขต ภาคพายัพ เชียงใหม่ ฟังเรื่อง "จริยธรรม กับ Social Network"
 
#ชอบมากเพราะบรรยากาศสนุกสนานและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบ Open สุดๆ