วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

บรรยายราชภัฎเชียงราย 03-09-2017

เมื่อวันที่  3 กันยายน 2560  อาจารย์ ชนัฐ เกิดประดับ  ( อาจารย์บอม)  ได้รับเชิญจาก สำนักวิชาบริหารัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ให้ไปบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตอบสัมภาษณ์งานให้ได้งาน”  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่สี่ จำนวน 400 คน  เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้  โดยการบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา
บรรยาย การประยุกต์ใช้ Social Media ในเชิงธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่


เมื่อวันที่  30  สิงหาคม 2560  อาจารย์ ชนัฐ เกิดประดับ  (อาจารย์บอม)  ได้ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Social Media ในการทำธุรกิจ”  ให้นักศึกษาสาขา สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา  จังหวัด เชียงใหม่ 


วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 16-07-60


เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2560  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์”  โดยมี คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก  การบรรยายในครั้งนี้ เป็นกิจกรรม ใน  โครงการพัฒนาศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

บรรยาย | สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน | เชียงราย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก สำนักวิชาบริหารัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”   ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา  โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาจำนวน 400 กว่าคน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และ นักศึกษาตั้งใจฟังและมีการซักถามข้อมูลวิทยากร เป็นระยะๆ ด้วยความสนใจ  ถือว่าเป็นอีกครั้งที่ผมประทับใจมากครับ
เดินลุยเข้าไปบรรยายกลางผู้ฟังเลยทีเดียว

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บรรยายเรื่อง การตลาดและการสร้างแบรนด์ บน Social Media | จังหวัด เชียงใหม่เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การตลาดและการสร้างแบรนด์ บน Social Media ”   ให้กับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ศิษย์เก่า ของคณะฯ    ณ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 


วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บรรยายเรื่อง Social Media กับ สินค้าวิสาหกิจชุมชน | จังหวัด เชียงราย


เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ให้ไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Social Media กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน”  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการปกคอรงท้องถิ่น  เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้   ณ.สำนักบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บรรยายเรื่อง The Power of Social Media in Business | จังหวัด เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง The Power of Social Media in Business ให้ คณาจารย์ นักศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ฟัง ที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา  เชียงใหม่