วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บรรยายที่ คณะแพทยศาสตร์ มช. - หน่วยงานประชาสัมพันธ์

อ.บอม ได้รับเชิญจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้ไปเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน Social Network" โดยมีบุคลากรของ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมดเข้าร่วมฟัง บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองและได้แลกเปลี่ยน ความรู้กันทั้งผู้ฟังและวิทยากร